Zásady ochrany osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SKUPINĚ AUFEER GROUP, s.r.o.

NAŠE SKUPINA
Skupinou AUFEER GROUP, s.r.o. se rozumí níže uvedené společnosti, které vystupují při zpracování osobních údajů ve
vztahu tzv. společných správců.

AUFEER DESIGN s.r.o.
IČO: 26159031, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TRANSPORTATION, s.r.o.
IČO: 05557399, Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9

AUFEER TOOLS, s.r.o.,
IČO: 05556759, Ptácká 156/115, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav

Na základě dohody o společném správcovství při zpracování osobních údajů, uzavřené mezi
společnostmi skupiny, převzala AUFEER GROUP, s.r.o. odpovědnost za vytvoření systému ochrany
osobních údajů. Současně zajišťuje řešení žádostí subjektů údajů a řešení bezpečnostních incidentů
porušení zabezpečení osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO VAŠE DOTAZY A ŽÁDOSTI

Korespondenční adresa: AUFEER GROUP, s.r.o., Podvinný mlýn 2178/6, Libeň, 190 00 Praha 9
E-mail: afd@afd.cz
Telefon: +420 326 219 552
Datová schránka: h9qn7xn

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnosti skupiny AUFEER GROUP, s.r.o. zpracovávají různorodé osobní údaje v souvislosti s:

  • náborem zaměstnanců,
  • zaměstnáváním zaměstnanců, včetně agenturního zaměstnávání,
  • poskytováním stáží,
  • obchodními aktivitami a svou propagací, včetně provozu internetových stránek,
  • kontrolou a evidencí osob vstupujících do areálů jednotlivých společností,
  • prevencí proti COVID-19,
  • ochranou aktiv společností, včetně provozu kamerového systému se záznamem.

Bližší informace v rozsahu čl. 13 až 14 GDPR jsou obsaženy v níže vyjmenovaných dokumentech, které
je možné stáhnout, případně Vám mohou být zaslány e-mailem na základě Vaší žádosti.

ZÁVAZEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vedení společností ze skupiny AUFEER GROUP, s.r.o.jsou si vědomi rizik a možných negativních následků související
se zpracováním osobních údajů. Ochraně osobních údajů je proto věnována vysoká pozornost a do
rozvíjení systému jejich zabezpečení směřují pravidelné investice.

Za účelem stanovení jednotných interních pravidel pro zákonné zpracování osobních údajů a vytvoření
systému vnitřních kontrol a opatření k jejich zabezpečení, byla vydána Směrnice ochrany osobních
údajů a soukromí ve skupině AUFEER GROUP, s.r.o..

Všichni zaměstnanci a další zmocněné osoby jsou povinni dodržovat při zpracování osobních údajů
následující principy: zákonnost a korektnost zpracování, omezení účelu užití a minimalizace rozsahu,
zajišťování přesnosti a aktuálnosti, omezení doby uložení, adekvátní ochrana integrity a důvěrnosti,
zajištění dostupnosti, odpovědnost za zapojení třetích osob do zpracování, přístup založený na riziku,
transparentnost a důkazní břemeno splnění povinností vyplývajících z právní úpravy.

Všichni zaměstnanci jsou systematicky vzděláváni v oblasti ochrany osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů je realizováno prostřednictvím systému fyzické a informační bezpečnosti,
který je předmětem pravidelné certifikace vůči standardu TISAX (Trusted Information Security
Assessment Exchange) a ISO 9001.

Na ochranu osobních údajů v naší skupině dohlíží zodpovědná osoba. Výkon zodpovědné osoby
zajišťuje externí dodavatel Screening Solutions s.r.o., IČO: 27120350, se sídlem Praha 1 – Josefov,
Kaprova 15/11, PSČ 110 00. Kontaktní osobou je: Martin Kraus, MSc., LL.M., tel.: 732 408 016, e-mail:
kraus@screening-solutions.com